Conditions of Use

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van S
Tuning en op alle met S Tuning aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven,
Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of
producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk
geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die
voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door S
Tuning is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met S Tuning in een contractuele
relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 S Tuning behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te
wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van S Tuning en/of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere
rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 S Tuning is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging
aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. S Tuning is op geen enkele
wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle
Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een
overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht
te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden:

de potentiŽle Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil
ontvangen;
de potentiŽle Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende
invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier")
aan S Tuning via elektronische weg is verzonden en door S Tuning is ontvangen,
OF
de potentiŽle Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan S Tuning
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan
de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven
email-adres.
2.5 Koper en S Tuning komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra
aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken
van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het
aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van S Tuning zullen
voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email
verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan. S Tuning garandeert echter niet dat alle aanbiedingen
en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming
zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals
vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of
wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die
speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die S Tuning in haar bevestiging conform
artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke
(manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook
na de totstandkoming van de overeenkomst door S Tuning worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in
rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiting
vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden
gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden
kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden
betaald:

Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening)
Rembours
S Tuning kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 S Tuning hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op alle orders. Deze
termijn gaat in op het moment van verzending van de orderbevestiging (veelal in
de vorm van een email) of factuur.
4.3 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een
aanmaningsprocedure worden gestart.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van
welke aard dan ook, die S Tuning. als gevolg van de niet nakoming door Koper van
diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is S Tuning bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het
moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de
betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft S
Tuning ernaar om nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres
af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 14
werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als
fatale termijn. S Tuning kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op
de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke
informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt
besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is
altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte
levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en
transportbedrijven.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van
de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card
dient S Tuning de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke
kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal
tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd
gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten
zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst.
5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar S Tuning. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden
verhaald.
5.6 Bij bestellingen die niet voorradig zijn dient de koper een aanbetaling te
doen van 30% op bestellingen tot Ä500 en 50% op bestellingen boven de Ä500. Zodra de aanbetaling ontvangen is, zal de bestelling geplaatst worden en gelden de omschreven voorwaarden welke S-Tuning toepast. Nadat S-Tuning te kennen heeft gesteld aan de koper dat de bestelling binnen is en gereed staat voor uitlevering, dient deze binnen 30 dagen door de koper te worden opgehaald of na ontvangst van resterende betaling door ons te worden verzonden naar de koper, mits door beide partijen anders overeen gekomen. Stelt de koper zich in gebreken omtrent deze voorwaarden, zal de koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt en door de koper gemaakte aanbetaling komen te vervallen ter onkostenvergoeding van S-Tuning.


6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te
(doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal
geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen
of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele
verzendkosten.
Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn
gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van
elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder
boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen
zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn,
ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door S Tuning
aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat
de artikelverpakking onbeschadigd blijft.
6.3 Retouneren is niet mogelijk bij producten die middels speciale opdracht zijn besteld of bij producten die†door S Tuning†in reservering voor de koper zijn gesteld. In geval van schade of verlies tijdens de verzending van†deze producten†heeft de koper het recht deze te retouneren en dient†S Tuning deze producten te vervangen.†
6.4 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.1
gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2 en 6.3, dan
draagt S Tuning zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de
consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas
op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst
met S Tuning is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen
vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en
eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door S Tuning geleverde producten gelden de algemene
garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders
aangegeven. S Tuning hanteert een garantietermijn van 1 jaar.
8.2 S Tuning is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant
van S Tuning. S Tuning is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien S Tuning, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan
de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is
veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die S Tuning aan de samenstelling van
de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. S
Tuning behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke
ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De Koper is gehouden S Tuning te vrijwaren voor enige aanspraak die derden
ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen S Tuning mochten doen
gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade
en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat S Tuning op haar internetsite links opneemt naar andere
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen
zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. S Tuning is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of
het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een
beperkte garantie:

Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.
Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.
8.9 Alle artikelen verkocht door S Tuning zijn voor showgebruik of gebruik in de
autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en
in fabrieksauto's. S Tuning is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de
openbare weg, en/of in fabrieksauto's.
9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is S Tuning niet gehouden haar verplichtingen jegens
de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de
duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van
enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht
verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de
internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom
van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot
de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij S Tuning,
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-,
merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele
eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van
wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in
dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van S Tuning, haar toeleveranciers of
andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot
het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 S Tuning zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy
Statement.
11.2 S Tuning neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving
in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van S Tuning of overeenkomsten gesloten met S Tuning worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter
als bevoegd aanwijst.

13. Annuleringen

13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren
nadat een orderbevestiging en/of een betaling heet plaatsgevonden, heeft S
Tuning het recht de Koper een factuur te sturen van de door S Tuning gemaakte
kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten.
Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van†Ä 25,-
13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een
schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen
zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een
annuleringsverzoek door S Tuning schriftelijk aan de Koper is
toegezegd/bevestigd.

14. Diversen

14.1 S Tuning is gevestigd te Geertruidenberg, Karel V Laan 15 (4931 HA) en
geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 20142243. Het
BTW-identificatienummer is NL 153160081 B01. Gelieve alle correspondentie
aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan S Tuning, Karel V Laan 15†4931 HA Geertruidenberg, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
14.2 Klanten Service is bereikbaar op +31(0)614439570. Wij zijn ook te bereiken
op het e-mail adres:
info@s-tuningparts.com.
14.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door ons.

S Tuning doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar
klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden
niet altijd voorkomen.

 

Back
Copyright © 2018 S-Tuning. Powered by Zen-Cart Webdesign by ArMi Webdesign